گاف مدیران استقلال

Posted by

یک مقام دیگر ترکیه ای بازداشت شد

مدیررسانه ای استقلال روزنامه حامی تیم رقیب را به خاطر اتهام به علیرضا منصوریان تهدید به شکایت کرد در حالی که تیتر روزنامه پیروزی مربوط به منصوریان نیست!

یک مقام دیگر ترکیه ای بازداشت شد

ارتقا اندروید