وزیر بهداشت درباره درگذشت کیارستمی چه گفت؟

Posted by

یک ضد ایرانی گزینه وزارت دفاع آمریکا

در این پرونده فقط من، بهمن کیارستمی و آقای صمدیان می دانیم که چه اتفاقی رخ داده و مخالفت موکد من با اعزام به فرانسه بارها مطرح شد. بنابراین نباید بر علیه جامعه پزشکی حاشیه سازی و فضاسازی شود.

یک ضد ایرانی گزینه وزارت دفاع آمریکا