اعلام آرای تفکیکی ریاست جمهوری در این دولت محرمانه است

Posted by

گزارش کمیسیون صنایع درباره معدن«زمستان یورت» به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه می شود

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت: عدم اعلام آراء تفکیکی ریاست جمهوری در این دولت مثل قراردادهای نفتی، سرنوشت کرسنت و قرارداد خرید هواپیماهای مرجوعی محرمانه است.

گزارش کمیسیون صنایع درباره معدن«زمستان یورت» به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه می شود