اقدام عجیب گارد ملی آمریکا برای رویارویی با روسیه

Posted by

کولرگازی های قاچاق به مقصد نرسید

اعضای گارد ملی آمریکا واژه های نظامی روسی، ویژگی های فرهنگی روسیه و همچنین تاریخ دولت روس را فرا می گیرند.

کولرگازی های قاچاق به مقصد نرسید