سوارکاری سردار سلیمانی

Posted by

کشتار در افغانستان و توجه رسانه‌ای به غلط تایپی ترامپ

کشتار در افغانستان و توجه رسانه‌ای به غلط تایپی ترامپ