زیباکلام آب در آسیاب دشمن ریخت/اسد بیشتر از اسرائیلی‌ها فلسطینی کشته!

Posted by

کدام نوشیدنی ها سم زدا هستند؟

رسانه‌های عربی با اظهارات بی اساس و اقدامات نسنجیده زیباکلام -که وی از آنها به تحلیل و موضع یاد می کند- به عنوان گاف برخورد می کنند و بعضا هم آنها را به پای نظام می نویسند.

کدام نوشیدنی ها سم زدا هستند؟

تلگرام نارنجی