دفاع تمام قد زیباکلام از ابتکار!

Posted by

کاهش نرخ سود بانکی به مانع خورد؟

زیباکلام، در جهت تبرئه ابتکار و دولت روحانی در برابر انتقادات، شمشیرش را برای جناح سیاسی مخالف از رو بسته و به تبعیت از سیاسی ترین زن ایران، منتقدان را به سوء استفاده سیاسی از آلودگی هوا متهم می کند و مردم را که به گفته خودش “علم و اطلاع وسیعی از ریشه‌های عمیق‌تر آلودگی هوا و اینکه نقش محیط‌زیست در جلوگیری از این مسئله چه میزان بوده” ندارند، بازیچه “روایت‌های یک‌سویه، جانبدارانه و مغرضانه اصولگرایان و مخالفین دولت روحانی” جلوه می دهد.

کاهش نرخ سود بانکی به مانع خورد؟

نصب بیتالک