سروش رفیعی به کدام تیم می رود؟

Posted by

کاندید شدن مجدد مرکل برای صدراعظمی

سروش رفیعی می خواهد به طور رسمی و با نهایی شدن مذاکرات تیم خود را معرفی کند.

کاندید شدن مجدد مرکل برای صدراعظمی