کولرگازی های قاچاق به مقصد نرسید

Posted by

پشت پرده عصبانیت پنتاگون از ایران

خورشیدی با اشاره به اجرای سامانه جامع امور گمرکی، سامانه جامع نظارت بر حمل و نقل و سامانه جامع انبار‌ها و اتصال آنها به یکدیگر از حدود سه ماه پیش گفت: محموله کشف‌شده از طریق ردیابی این سامانه‌ها کشف شده است، زیرا متهمان این پرونده قطعات مختلف کولرهای گازی را از گمرکهای مختلف وارد کشور کرده بودند و در این انبار‌ها آنها را به یکدیگر متصل و آماده عرضه به بازار کرده بودند.

پشت پرده عصبانیت پنتاگون از ایران