عربستان به دنبال ترور السیسی

Posted by

پر افتخارترین مربی لیگ 53 ساله شد

شماری از متهمان دستگیر شده قصد داشتند هنگامی که السیسی همراه با نایف بن عبدالعزیز مشغول ادای فریضه عمره در عربستان سعودی است، وی را ترور کنند.

پر افتخارترین مربی لیگ 53 ساله شد