خواب سنگین سران در اجلاس کشورهای عرب

Posted by

پادشاه عربستان:ایران اصلی ترین حامی تروریسم است

خواب سنگین سران در اجلاس کشورهای عرب را مشاهده می کنید.

 

پادشاه عربستان:ایران اصلی ترین حامی تروریسم است