ضربات چاقو پسر جوان را از پای درآورد

Posted by

وزیر دفاع آمریکا: جنگ احتمالی با کره شمالی فاجعه بار خواهد بود

پسرجوانی یک روز پس از اصابت ضربات چاقو به شکمش در بیمارستان جان خودش را از دست داد.

وزیر دفاع آمریکا: جنگ احتمالی با کره شمالی فاجعه بار خواهد بود