به این افراد سیگار فروخته نمیشود!

Posted by

واکنش روانشناسان به مقایسه رفتار ترامپ با کودکان!

سیگار! بد یا خوب! مصرف کنندگان آن در کشور بسیار هستند و در کوچه و خیابان ها و حتی امکان عمومی دست از سر نخ های سیگار برنمی دارند. هرچند براساس قانون فروش آن به افراد زیر 18 سال ممنوع است اما مصرف آن به سنین کمتر از 13 سال نیز کشیده شده است.

واکنش روانشناسان به مقایسه رفتار ترامپ با کودکان!