کسی که روی صندلی نشسته و با کفش نماز می‌خواند آیا نمازش صحیح است؟

Posted by

«هنگام بیداری» در حال بازنویسی نهایی است

نظر مراجع در این‌باره مختلف است؛ گروهی رساندن نوک انگشت بر زمین را در سجده برای فرد معذوری که روی صندلی نماز می‌خواند واجب ندانسته و نماز چنین فردی را صحیح شمرده‌اند، ولی برخی، در فرض توانایی بر این کار، آن را واجب دانسته و در فرض سؤال، قضای نمازها را بنابر احتیاط واجب می‌دانند. برخی نیز در همین فرض، می‌گویند با توجه به اینکه نسبت به مسأله جاهل بوده‌اید نمازهایتان صحیح است.

«هنگام بیداری» در حال بازنویسی نهایی است