درگيری مرگبار در صف نذری

Posted by

نامه‌هایی را برای خرید آب سنگین دریافت کرده‌ایم

به گزارش اعتماد، ماجرا از اين قرار بود كه پدر و پسري در صف نذري يكي از مناطق عباس آباد ايستاده بودند كه ناگهان براي گرفتن نذري داخل صف درگيري اتفاق مي‌افتد. در اين درگيري يك پيرمرد ٧٠ ساله بي‌هوش روي زمين مي‌افتد و بعد از اينكه به بيمارستان فيروزگر منتقل مي‌شود در آنجا فوت مي‌كند. شاهداني كه در محل حادثه حضور داشته‌اند مي‌گويند كه درگيري به خاطر گرفتن نذري باعث فوت اين مرد شده است. پيرمرد ٧٠ ساله را هل داده‌اند و سرش به زمين خورده و بعد از مدتي كه در بيمارستان به حالت كما بوده فوت كرده است. همچنين يكي از شاهدان عيني نيز گفته كه بعد از اينكه پيرمرد روي زمين افتاد متهم‌ها به هم اشاره كرده و صحنه درگيري را ترك كردند.متهم‌هاي اين پرونده كه ٤ نفر بودند هنگامي كه مرد در بيمارستان بود با قرار وثيقه آزاد شدند اما حالا كه پيرمرد فوت كرده يكي يكي به دادسراي جنايي تهران فراخوانده شده‌اند. متهم‌ها يك پدر و پسر و يك برادرزن و داماد هستند. از ميان اين ٤ نفر تنها يكي از آنها به دادسرا مراجعه كرده است. داديار در غياب بازپرس نسرين مرادي مي‌گويد اگر ديگر متهم‌هاي اين پرونده بعد از احضار به دادسرا نيايند حكم جلب آنها به زودي صادر مي‌شود. يكي از متهم‌هاي اين پرونده كه ديروز به دادسراي جنايي تهران آمده بود ماجرا را اين طور تعريف كرد: حادثه در روز عاشورا و تاسوعاي سال گذشته در يك نزاع جمعي اتفاق افتاد. من به همراه برادرزنم براي گرفتن نذري در صف ايستاده بوديم. خانمم در صف زنانه ايستاده بود و ما هم در صف مردانه. برادرزنم رفت تا به همسرم سري بزند و وقتي برگشت صف به هم ريخته بود. ناگهان بعد از ٥ دقيقه داخل صف دعوا شد. به من و برادرخانمم گفتند كه ما بي‌نوبت داخل صف ايستاده‌ايم. پيرمرد ٧٠ ساله‌اي كه در صف ٢٠ متر جلوتر از ما بود به من گفت: مگر يك ظرف غذا چه ارزشي دارد كه شما اين كار را مي‌كنيد؟ آنوقت پسرش با كف دست به صورت من زد و با هم درگير شديم. نمي‌دانم چه كسي پيرمرد را هل داد كه نقش بر زمين شد و بيني و دهانش شروع به خونريزي كرد. جمعيت دور پيرمرد حلقه زده بود و همه تماشا مي‌كردند. پسر پيرمرد دنبال من دويد و همين كه به من رسيد با پنجه بكس به صورتم زد و من زخمي شدم. با اين حال با هزار زحمت پيرمرد را به بيمارستان فيروزگر برديم و او به كما رفت و بعد از مدتي فوت كرد». قرار وثيقه اين متهم‌ها ٣٠ ميليون تومان بود اما به گفته داديار پرونده قرار است قرار وثيقه شان افزايش پيدا كند. همچنين داديار در غياب بازپرس بعد از شنيدن صحبت‌هاي اين متهم در مقابل وكيلش بهاءالدين خرمشاهي دستور پيگيري اين پرونده را صادر كرد.

نامه‌هایی را برای خرید آب سنگین دریافت کرده‌ایم