لغزندگی و ترافیک سنگین در جاده هراز

Posted by

نامزدی مرکل برای چهارمین بار

تردد خودروها به سمت آمل در جاده هراز به صورت عادی و روان در جریان است، اما همچنان از انتهای محدوده پارک جنگلی میرازکوچک خان آمل در کیلومتر18 این جاده تا حدفاصل تونل شماره یک به مسافت حدود 5کیلومتر ترافیک سنگین است.

نامزدی مرکل برای چهارمین بار