به جنگ آلزایمر بروید

Posted by

میرسلیم: انصراف نداده‌ام

«عدم تقارن دو طرفه» یعنی قسمت راست مغز حرکت قسمت چپ بدن و قسمت چپ مغز حرکت راست بدن را کنترل می‌کند.

میرسلیم: انصراف نداده‌ام