علاقه ترامپ به دیدن نام خود در اسناد دولتی

Posted by

مردم با دقت، ملاحظه و شناخت در انتخابات شرکت کنند

رئیس جمهور آمریکا اگر نام خود را بر روی یک سند دولتی نبیند، آن سند را بررسی نمی کند!

مردم با دقت، ملاحظه و شناخت در انتخابات شرکت کنند