ظریف به اظهارات ترامپ علیه ایران پاسخ داد

Posted by

محل افزایش یارانه مشخص نیست/ دولت توضیح دهد

وزیر خارجه کشورمان تاکید کرد: ایران – که تازه یک انتخابات واقعی را پشت سرگذاشته است – توسط رییس جمهور آمریکا در آن مهد دمکراسی و میانه روی مورد حمله قرار می گیرد.

محل افزایش یارانه مشخص نیست/ دولت توضیح دهد