ایران بزرگترین حامی دولتی تروریسم است

Posted by

محفل انس با قرآن کریم با حضور رهبر انقلاب

مشاور امنیت ملی دولت آمریکا با متهم کردن ایران به حمایت از تروریسم، گفت باید بر ایران متمرکز بود.

محفل انس با قرآن کریم با حضور رهبر انقلاب