کاهش مالیات قراردادهای پژوهشی در دست مجلس

Posted by

لغزندگی و ترافیک سنگین در جاده هراز

در حال حاضر نرخ مالیات بابت قراردادهای پژوهشی برای کارکنان خود دانشگاهها تا ۲۰ درصد و برای غیرکارکنان ۱۰ درصد مقطوع است که این امر مشکلاتی را برای اعضای هیات علمی دانشگاه ها بابت این دوگانگی در پرداخت بوجود آورده است.

لغزندگی و ترافیک سنگین در جاده هراز