ساکنان ۸ استان هوای پاک تنفس کردند

Posted by

قیمت مرغ باز هم پرکشید

دستگاههای سنجش کیفیت هوای مرکز کنترل و پایش محیط زیست کشور نشان داد که طی ساعتهای گذشته یزد آلوده‌ترین کیفیت هوا را در میان تمامی استانهای کشور داشته و مردم این منطقه شرایط بسیار ناسالم را تجربه کرده‌اند.

قیمت مرغ باز هم پرکشید