نکاتی که در مواجهه با ماموران قلابی باید بدانید

Posted by

عکس خوشحال صبحگاهی «شبنم مقدمی»

داشتن آگاهی و دانش نسبت به روند بازرسی مامورین انتظامی از منزل، فروشگاه و غیره، موثرترین راه برای مصونیت در برابر سارقین مامور نماست.

عکس خوشحال صبحگاهی «شبنم مقدمی»