مناسب ترین ورزش برای مغز!

Posted by

علاقه ترامپ به دیدن نام خود در اسناد دولتی

انجام ورزش هوازی با افزایش اندازه هیپوتالاموس ارتباط داشت؛ هیپوتالاموس منطقه ای از مغز است که با یادگیری و حافظه ارتباط دارد.

علاقه ترامپ به دیدن نام خود در اسناد دولتی