زمان اخذ رای تا ساعت 22 تمدید شد

Posted by

شکوائیه ها از روند برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری تسلیم شورای نگهبان شود

زمان اخذ رای انتخابات ریاست جمهورى و شوراهاى اسلامی شهر و روستا تا ساعت ٢٢ تمدید شد.

شکوائیه ها از روند برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری تسلیم شورای نگهبان شود