درخواست شریعتمداری از صدا و سیما درباره سخنرانی تبلیغاتی دولتمردان

Posted by

سیلی شاگردان کریمی به صورت پرسپولیس

حسین شریعتمداری مدیرمسئول کیهان گفت: آقای دکتر روحانی ضمن آنکه رئیس جمهور کشورمان می‌باشند و اخبار و گزارش های مربوط به ایشان از سوی صدا و سیما پوشش داده می شود، یکی از نامزدهای ریاست جمهوری دوازدهم نیز هستند و اما از سوی دیگر صداوسیما موظف به حفظ بی طرفی خود در ارائه فرصت‌های تبلیغاتی مساوی و یکسان به نامزدهای ریاست جمهوری است.

سیلی شاگردان کریمی به صورت پرسپولیس