ترکیب پرسپولیس و لخویا مشخص شد

Posted by

سیاست خارجی ترامپ در راستای سیاستهای خارجی پوتین است

ترکیب تیم های پرسپولیس و لخویا قطر مشخص شد.

سیاست خارجی ترامپ در راستای سیاستهای خارجی پوتین است