بازیگری که عاشق ماه رمضان است

Posted by

سپاهان به دنبال مدافع آینده دار استقلال

بازرجان از دستور پزشکان برای عدم روزه‌داری بخشی خبر داد و افزود: پزشکان دستور دادند تا به هیچ وجه عنایت روزه نگیرد. این مسئله کمی برای وی سخت است زیرا بخشی انسان بسیار معتقد و متدینی است و سالها هیچ وقت روزه‌اش قضا نشده است.

سپاهان به دنبال مدافع آینده دار استقلال