دفاع عجیب رئیس کل بانک مرکزی از حقوق‌های نجومی!

Posted by

سرنوشت بانوان مسلمان در مسابقات بسکتبال

رئیس کل بانک مرکزی در اظهارنظری قابل تأمل به دفاع از حقوق‌های نجومی در شبکه بانکی کشور پرداخت و آن‌ها را قانونی خواند.

سرنوشت بانوان مسلمان در مسابقات بسکتبال