خودکشی‌یک‌متهم به سرقت‌حین بازجویی

Posted by

سخنرانی علی مطهری در مشهد لغو شد

ساعت ۱۲:۴۰ پنجشنبه گذشته مأموران در حال تحقیق از متهم جوان بودند که با صحنه عجیبی روبه‌رو شدند. این جوان که دستبندی به دست‌هایش نبود ناگهان از روی صندلی بلند شد و خود را به پنجره رساند و خودش را از طبقه سوم به پایین انداخت!با مرگ او موضوع به بازپرس سجاد منافی آذر از شعبه سوم دادسرای جنایی تهران اعلام شد. با حضور بازپرس جنایی و تیم تحقیق، بررسی‌ها درباره این حادثه آغاز شد و مأموران با دیدن فیلم دوربین مداربسته مرکز پلیس، جزئیات سقوط این جوان را بررسی کردند. سپس جسد او به پزشکی قانونی انتقال یافت و تحقیقات بیشتر در این خصوص آغاز شد.

سخنرانی علی مطهری در مشهد لغو شد