تمرین تغییر خواب

Posted by

ربیع خواه جای خالی کمال را پر کرد

چشم ها را ببندید و تصویر و احساسی آرامش بخش را که به تمرکز بر خواب آلودگی تان کمک می کند شناسایی کنید.

ربیع خواه جای خالی کمال را پر کرد