بخشنامه جدید نرخ کارمزد خدمات بانکی ابلاغ شد

Posted by

دستگیری سارق لوازم داخل خودرو

بانک مرکزی، تغییرات جزیی در بخشنامه نرخ کارمزد خدمات بانکی درخصوص انواع و میزان حداکثر و حداقل نرخ‌های قابل وصول کارمزد خدمات بانکی (ریالی) اعمال و به بانک‌ها ابلاغ کرد.

دستگیری سارق لوازم داخل خودرو