وضعیت مصدومیت عالیشاه

Posted by

درخواست استیضاح رئیس جمهور کره جنوبی از سوی مخالفان

در عکسبرداری از مچ دست امید، مشخص شد که وی با شکستگی از این ناحیه مواجه شده است و مجبور شدند مچ دست این بازیکن را گچ بگیریند.

درخواست استیضاح رئیس جمهور کره جنوبی از سوی مخالفان