گِرۀ کور تولید چه زمانی باز می شود؟

Posted by

توافق پنهانی پرسپولیس با سروش/ پیشخوان ورزشی

دبیر خانه صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: ادامه تولید صنایع با نرخ پایین‌تر از ظرفیت واقعی و یا تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی، آثار مخرب خود را در میزان اشتغال جامعه نشان داده و اگر فکر عاجلی در این رابطه نشود باید منتظر عواقب وخیم‌تری در این حوزه باشیم.

توافق پنهانی پرسپولیس با سروش/ پیشخوان ورزشی