نزدیک شدن جنگندۀ سوییسی به هواپیمای پوتین

Posted by

تقدیر از شهرداری تهران برای خدمات به زائران اربعین

در حالی که نگرانی ها دربارۀ بروز جنگ سرد میان روسیه و غرب در حال افزایش است، جنگنده های سوییسی هواپیمای پوتین را در هنگام عبور از آسمان سوییس تعقیب کردند.

تقدیر از شهرداری تهران برای خدمات به زائران اربعین

جوکر