۱۴ مرداد ماه آخرین روز فعالیت شورای شهر تهران

Posted by

تاسف نقوی حسینی از سکوت دستگاه دیپلماسی در مقابل جسارت‌های آمریکا

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در خصوص زمان در نظر گرفته شده برای پایان فعالیت شورای شهر تهران اظهارکرد: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، ۱۴ مرداد ماه آخرین روز فعالیت شورای شهر تهران خواهد بود و پس از آن، کار تحویل نیروهای جدید می‌شود.

تاسف نقوی حسینی از سکوت دستگاه دیپلماسی در مقابل جسارت‌های آمریکا