هشدار درباره هرگونه تعرض به منزل آیت الله قاسم

Posted by

بیانیه مشترک ضد ایرانی عربستان و آمریکا

اهالی منطقه الدراز بحرین نسبت به هرگونه تعرض آل خلیفه به منزل آیت الله عیسی قاسم هشدار دادند.

بیانیه مشترک ضد ایرانی عربستان و آمریکا