برای اولین بار در تاریخ پزشکی؛ اطلس «مایکوباکتریوم»

Posted by

بهترین گزینه ترامپ اصلاح توافق هسته ای است

انتشارات «Academic press an imprint of Elsevier» باتوجه به نوآوری و ابداع مطالب در زمینه شناخت میکروب سل به خصوص در زمانی که مقاومت‌های دارویی این میکروب مسئله مهم بهداشتی جهان است، به طور داوطلبانه و بعد از تأیید 10 داور علمی و متخصص بین المللی صاحب نظر در رشته مایکوباکتریولوژی، اقدام به چاپ نموده است.

بهترین گزینه ترامپ اصلاح توافق هسته ای است

دانلود shareit