فلج معده چیست؟

Posted by

بسته شدن مرز مهران از سوی طرف عراقی / رایزنی ها برای گشایش مرز ادامه دارد

یک متخصص گوارش گفت: تحرک بدنی و پرهیز از نشستن و بخصوص دراز کشیدن یا خوابیدن بعد از غذا باعث تسریع روند بهبود فلج معده می شود؛ همچنین گفت این بیماری طول عمر را تغییر نداده و باعث مرگ نمی شود.

بسته شدن مرز مهران از سوی طرف عراقی / رایزنی ها برای گشایش مرز ادامه دارد

دانلود مستقیم تانگو جدید