کنگره آمریکا: ایران در پی احداث پایگاه نظامی دائمی در سوریه است

Posted by

این عوامل ریزش مو را تشدید می کنند!

برخی از نمایندگان کنگره مدعی شدند که ایران در پی احداث پایگاه نظامی دائمی در سوریه است.

این عوامل ریزش مو را تشدید می کنند!