تخلفات دولت در انتخابات بسیار بیشتر از آمار اعلام شده

Posted by

افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی

مهدی فضائلی در خصوص تخلفات انجام گرفته از سوی دولت در انتخابات ریاست جمهوری گفت: دستگاه‌های دولتی موقعیت‌شان را برای سود‌رسانی به دولت بکار می‌گیرند که خلاف قانون است.

افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی