دیوارنویسی ابوعزرائیل در نبرد آزادسازی موصل/فیلم

Posted by

از بازیافت کاغذهای باطله جهیزیه تامین می شود

«ابو عزرائیل» بر روی یکی از دیوارهای منطقه تازه آزاد شده در موصل با اسپری نوشت: اینجا نیروهای مردمی مقدس عراق در خدمت آوارگان است. برادر شما ابوعزرائیل.

از بازیافت کاغذهای باطله جهیزیه تامین می شود

واتساپ جی بی