کلینتون هنوز می‌تواند رئیس‌جمهور آمریکا شود

Posted by

ازدحام بیش از حد مرز مهران را بست

نتیجه انتخابات آمریکا هنوز قطعی نشده، بلکه همه چیز را 538 رأی‌دهنده الکترال در ماه دسامبر تعیین خواهند کرد؛ روی کاغذ احتمال دارد این افراد بر خلاف نتایج پیش‌بینی‌شده و اتفاقاً طبق رأی مردمی کلینتون را رئیس‌جمهور کنند.

ازدحام بیش از حد مرز مهران را بست

واتساپ جی بی