استقرار 2700 دستگاه اتوبوس در پایانه‌های مرزی کشور

Posted by

اتاق عملیات تروریستها در دست نیروهای سوری

صبح امروز ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس در مرز مهران مستقر شده بود که تعدادی از آنها مسافران را انتقال داده و در حال حاضر ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس در پایانه مرزی مهران وجود دارد

اتاق عملیات تروریستها در دست نیروهای سوری