اتاق عملیات تروریستها در دست نیروهای سوری

Posted by

آیا می توان به سوریه سفر کرد؟

نیروهای سوری موفق شدند بر اتاق عملیات تروریست‌ها در منطقه «هنانو» در شهر حلب مسلط شدند.

آیا می توان به سوریه سفر کرد؟