تازه ترین توئیت جهانگیری

Posted by

آمریکا: هرگز با اسد درباره سوریه همکاری نمی‌کنیم

آمریکا: هرگز با اسد درباره سوریه همکاری نمی‌کنیم