«دیوید آلبرایت» با گاف ترجمه‌ای ایران را به نقض برجام متهم کرد

Posted by

«دیوید آلبرایت»، مدیر موسسه علوم و امنیت بین‌الملل بر اساس ترجمه ناصحیح اظهارات رئیس سازمان انرژی اتمی ایران مدعی شده تهران برجام را نقض کرده است.