عصر امروز حقوق اسفندماه بازنشستگان کشوری واریز شد

Posted by

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت:حقوق اسفندماه تمامی بازنشستگان کشوری عصر امروز به حساب‌ها آنها واریز شد. اسلامیان گفت: عیدی بازنشستگان کشوری پیش از این با حقوق بهمن ماه آنها پرداخت شده بود.