حمله طالبان به نیروهای پلیس افغانستان

Posted by

در حمله طالبان به نیروهای پلیس افغانستان در استان “قندوز” هفت پلیس کشته شدند.