شرکت حدود ۳۰ میلیون نفر در انتخابات تا ساعت 19:45

Posted by

” رئیصی یا رییس الساداتی” رئیسی خوانده خواهد شد

تا ساعت ۱۹:۴۵ امروز حدود ۳۰ میلیون نفر در انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا شرکت کردند.

” رئیصی یا رییس الساداتی” رئیسی خوانده خواهد شد